Regulamin

 REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SAMOCHODU DO ZAWARTEJ UMOWY pomiędzy: 

Wynajmującym: Robert Dobosz – Go For It, 30-298 Kraków ul. Powstania Styczniowego 2C/2 NIP: 656-200-05-05 

A Najemcą:……………………….…………………………………………………………………………………………. 

1. Najem i zwrot pojazdu 

1. Wynajmujący wynajmuje Najemcy Pojazdu w dobrym stanie, sprawny technicznie bez uszkodzeń i wad. Wszelkie uwagi dotyczące Pojazdu należy zgłosić w momencie odbioru 

samochodu i zawrzeć je w Protokole przekazania Pojazdu. 

2. Najemca jest zobowiązany zwrócić Pojazd w takim stanie w jakim go wynajął i najpóźniej w oznaczonym w umowie najmu terminie zwrotu. Pojazd ma być zwrócony z kompletem dokumentów, kluczyków, z pełnym wyposażeniem i zatankowany. 

3. Każde przedłużenie najmu musi być zgłoszone najpóźniej dzień przed końcem umowy najmu do Wynajmującego i przez niego zatwierdzone. 

4. Najemca otrzymuje Pojazd w pełni zatankowany. Jeśli Pojazd zostanie zwrócony z inną ilością paliwa, Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości równej kwocie dotankowania. 

5. Najemca otrzymuje samochód czysty (wewnątrz i na zewnątrz). Do kosztu wynajmu doliczana jest zryczałtowana opłata za sprzątanie Pojazdu w kwocie 200zł za czyszczenie Pojazdu. 

6. Najemca jest zobowiązany do odbycia szczegółowego instruktażu związanego z używaniem pojazdu. Wynajmujący może odmówić wydania pojazdu, jeśli instruktaż się nie odbył. W takiej sytuacji koszty związane z opóźnieniem w wydaniu Pojazdu ponosi Najemca. 

7. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego Pojazdu Najemca powinien zgłosić 

Wynajmującemu w chwili rozpoczęcia najmu, tj. w protokole przekazania Pojazdu Najemcy. 

8. Wydanie i zwrot Pojazdu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który jest podpisywany przez Najemcę i Wynajmującego przy odbiorze i zwrocie Pojazdu oraz dokumentacji zdjęciowej wykonanej przy odbiorze i zwrocie Pojazdu. 

9. W wypadku zwłoki w zwrocie pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w umowie za każdą dobę opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu. 

10. W przypadku braku terminowego zwrotu pojazdu lub też naruszenia warunków umowy i Regulaminu, skutkującymi wypowiedzeniem umowy, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Pojazdu, kluczyków, polisy, dokumentów Pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru Pojazdu. 

2. Ubezpieczenie samochodu 

Pojazd przekazany przez Wynajmującego Najemcy zawiera ubezpieczenie OC, Assistance oraz Zieloną Kartę umożliwiającą wykorzystanie samochodu poza granicami RP. Pojazd posiada ubezpieczenie AC z udziałem własnym sprawcy do 1000zł (tysiąc złotych). Ubezpieczenie pokrywa swoim zasięgiem kraje Unii Europejskiej. W przypadku wyjazdu Pojazdem poza kraje objęte ubezpieczeniem koszty dodatkowego ubezpieczenia na kraje nie objęte polisą ponosi Najemca. 

3. Obowiązki Najemcy 

1. Najemca zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w danym kraju, w którym użytkuje Pojazd 

b) zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów j/w. 

c) nie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających zaburzających świadomość 

d) wykonania własnym kosztem i staraniem codziennej obsługi samochodu i dbanie o właściwy stan techniczny (np. światła, ciśnienie w oponach, poziom płynów eksploatacyjnych, sprawdzanie temperatury silnika oraz ciśnienia oleju sprawdzając fabryczne wskaźniki podczas jazdy) oraz do bieżącej kontroli pojazdu podczas użytkowania 

e) nie użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem 

f) nie palenia tytoniu w wynajętym samochodzie 

g) kierowania pojazdem osobiście, 

h) nie przekazywania pojazdu w podnajem lub bezpłatne użytkowanie osobom trzecim, 

i) nie dokonywania w pojeździe żadnych zmian, samodzielnie napraw, a w przypadku awarii powiadomić niezwłocznie Wynajmującego, 

j) niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o każdym zdarzeniu drogowym (kolizja, wypadek, kradzież), oraz powiadomienia na miejscu wypadku Policji w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia, 

k) zabezpieczenia Pojazdu w czasie postoju wszelkimi dostępnymi zabezpieczeniami. 

2. Zabrania się: 

a) holowania innych pojazdów wynajmowanym Pojazdem; 

b) przekraczania dopuszczalnej ładowności 

c) przewożenia substancji i rzeczy, które swoim zapachem lub właściwościami mogą spowodować dodatkowe koszty 

d) oklejania pojazdu materiałami reklamowymi lub informacyjnymi, bez pisemnej zgody 

Wynajmującego, 

e) pozostawiania w pojeździe, podczas nieobecności Najemcy, kluczy i dokumentów pojazdu. 

3. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie, bądź nie przestrzeganie ogólnych warunków najmu i umowy najmu, przez osobę trzecią, której udostępni samochód. 

4. Najemca zobowiązany jest ponieść koszty naprawy Pojazdu wykonane przez Wynajmującego w następstwie zaniedbania przez Najemcę codziennej obsługi Pojazdu (np. zatarcie silnika – brak oleju, przegrzanie silnika – brak płynu chłodniczego itp.) 

5. Odpowiedzialność Najemcy 

1. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów. 

2. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw uszkodzeń samochodu powstałych w czasie trwania najmu, a nie wynikających ze zwykłego zużycia rzeczy. 

3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Wynajmującego w wyniku: 

a) wykorzystania pojazdu niezgodnie z umową najmu 

b) uszkodzenia wszelkich elementów Pojazdu (nadwozia, podwozia lub wnętrza), wyłączając zdarzenia gdy Pojazd uczestniczył w kolizji z innym pojazdem ale nie z winy Najemcy 

c)prowadzenia pojazdu po alkoholu lub innych środkach odurzających 

4. Najemca odpowiada również za inne zdarzenia opisane w umowie i Regulaminie 

6. Uprawnienia Wynajmującego 

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru samochodu, jeśli klient nie będzie przestrzegał któregoś z postanowień umowy najmu i Regulaminu najmu, w szczególności nie zwróci samochodu w terminie zwrotu. Wynajmujący ma prawo obciążyć klienta wszelkimi poniesionymi kosztami związanymi z odbiorem samochodu oraz stwierdzonymi uszkodzeniami. 

7. Kary umowne/Opłaty/ Poniesiona szkoda 

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami: 

1) braków w wyposażeniu pojazdu lub jego części opisanych w protokole zdawczoodbiorczym oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz, 

2) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy 

3) szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy 

Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę, 

4) likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu, 

5) odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek kolizji lub wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości Pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu. 

6) odtworzenia rejestracyjnego lub/i polisy lub/i kluczyków do samochodu lub/i 

wyposażenia dodatkowego, w przypadku ich utraty przez Najemcę. 

7) związanych z koniecznością odbioru pojazdu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy, w sytuacji, gdy Najemca dopuszcza się zwłoki w zwrocie Pojazdu lub też zaszły przesłanki do rozwiązania umowy najmu, a Najemca odmawia dokonania zwrotu Pojazdu 

8) umyślnego uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie 

nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego prawa jazdy, a także w razie na wskutek dopuszczenia się naruszenia przepisów ruchu drogowego 

9) zwrotu Pojazdu Wynajmującemu, w sytuacji kolizji/wypadku/uszkodzenia z winy Najemcy 

3. W przypadku jakiegokolwiek postępowania niezgodnego z warunkami umowy najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Klienta dodatkową karą umowną do wysokości 5000 zł. 

8. Naprawy 

1. Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o awarii Pojazdu i zobowiązuje się go nie używać w przypadku gdy Pojazd nie będzie się nadawać do jazdy. 

2. Jeżeli uszkodzenia Pojazdu zostaną jednoznacznie uznane przez serwis techniczny jako powstałe poprzez niewłaściwe używanie Pojazdu przez Najemcę (np.: uszkodzenie felg, opon, zablokowanie skrzyni biegów, spalenie sprzęgła, zatarcie silnika, uszkodzenie tylnych okładzin poprzez jazdę na hamulcu ręcznym, zabrudzenie tapicerki, uszkodzenie elementów stałych wewnątrz pojazdu), Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy wszelkimi kosztami naprawy pojazdu. 

3. Jeżeli Najemca ukrył bądź zataił przed Wynajmującym jakiekolwiek uszkodzenia powstałe podczas używania Pojazdu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy wszelkimi kosztami naprawy uszkodzonych elementów. 

4. Jakiekolwiek naprawy Pojazdu wykonywane przez Najemcę, bez uprzedniej zgody i aprobaty Wynajmującego, traktowane będą jako uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie pojazdu przez Najemcę. 

5. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zapewnienia Najemcy pojazdu zastępczego w przypadku, gdy awaria/szkoda w Pojeździe powstała z winy Najemcy. 

6. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za opóźnienia i straty Najemcy spowodowane awarią pojazdu lub innymi okolicznościami. 

7. W przypadku ewidentnej winy Najemcy (np. jazda w stanie nietrzeźwym, nie zachowanie ostrożności, brawura) okres naprawy traktowany będzie jako kontynuacja umowy najmu wraz z wszelkimi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi. 

8. Procedura w przypadku kradzieży, kolizji, wypadków lub innych nagłych zdarzeń 

1. W razie kradzieży lub włamania do Pojazdu Najemca zobowiązany jest do 

natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego pod numerem telefonu: +48 788 71 71 21 oraz Policji pod numerem 112 lub 997. 

2. W razie kolizji lub wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest: 

– wypełnić druk oświadczenia (WSPÓLNE ZGŁOSZENIE WYPADKU DROGOWEGO) i przesłać go Wynajmującemu drogą elektroniczną (skan, zdjęcie) niezwłocznie na adres: Nomadersi@hotmail.com. Wypełniony oryginał zgłoszenia wraz z podpisami obu stron i dokumentacją fotograficzną prawa jazdy i ubezpieczenia drugiej strony należy przekazać Wynajmującemu przy zwrocie pojazdu lub wysłać listem poleconym Wynajmującemu. 

– nie pozostawiać pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia. 

– W przypadku gdy są ranni – dodatkowo natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe. 

– W przypadku wszystkich wyżej wymienionych zdarzeń, a także w chwili zgubienia kluczy lub dokumentów, bądź kradzieży tablic rejestracyjnych Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do powiadomienia/wezwania policji oraz natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany zażądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu. 

– W miarę możliwości należy sporządzić dokumentację zdjęciową (telefon, aparat 

fotograficzny). 

9. Pozostałe postanowienia 

1. Wszelkie zmiany umowy najmu lub ogólnych warunków umowy muszą być wykonywane w formie pisemnej . 

2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy najmu strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla Wynajmującego. 

3. Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych osobowych w dokumentach 

Wynajmującego. 

4. W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy wynajmu Wynajmujący ma prawo przekazać dane osobowe Najemcy organom zajmującym się egzekucją prawa. 

5. W każdym przypadku, gdy na mocy zapisów Regulaminu, umowy lub innych porozumień Wynajmującego i Najemcy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej, w przypadku, gdy powstała szkoda jest wyższa od należnej kary umownej, Wynajmujący może dochodzić od Najemcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.